SĄD REJESTROWY: Zmiana KRS: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS NR. 0000404007. Wysokość kapitału zakładowego 90,000zł
NIP: 9820372774
Liczniki agnat.pl